Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij u over wanneer en welke gegevens wij van u en anderen opslaan, hoelang we deze gegevens bewaren en waarvoor we ze gebruiken. We omschrijven ons beleid betreft gegevens delen met derden en het gebruik van cookies op onze site. En we hebben de links naar de privacyverklaringen van derden waar wij mee werken op een rijtje gezet.

Onze privacyverklaring geldt voor alle gegevens die wij digitaal via de website of email ontvangen, als zowel voor gegevens die we analoog ontvangen d.m.v. telefoongesprekken, brieven, ontmoetingen en het materiaal dat u aan ons beschikbaar stelt voor opdrachten.

UMETIK Glas&Wamsteker v.o.f.
Wij, Johan Glas en Krista Wamsteker, geven samen vorm aan beeld in verschillende media, bezitten een werkende collectie video apparatuur waarmee wij video archieven digitaliseren en een film viewing studio om 16mm en 35mm films te viewen, inventariseren, restaureren en archiveren. Daarnaast ontwerpen wij publiciteit en communicatie voor diverse sectoren en ondersteunen met onze diensten kunst- en culturele projecten en instellingen.

Ons bezoekadres is Mart Smeetslaan 6 in Hilversum, onze hoofdlocatie is gevestigd op Scholeksterstraat 17 in Baarn. KvK-nummer 32158949.
Voor vragen: krista@umetik.nl

Gegevens verzamelen
Wij verzamelen gegevens als u contact met ons zoekt via onze website of per e-mail en van bestaande klanten. Wij verzamelen zelf openbare gegevens van potentiële partners, klanten, kopers en verkopers uit de sector om eventuele samenwerkingen aan te gaan. Als hier niets uit voort komt worden deze gegevens verwijderd.

Is er belangstelling in samenwerking, ook van degene die contact heeft gezocht met ons, dan worden zo nodig de gegevens aangevuld en bewaard in principe tot wanneer u aangeeft dat niet meer te willen.

Uit het persoonlijk contact met klanten leren wij processen te optimaliseren en projecten goed te laten verlopen voor de klant en onszelf. Informatie hieromtrent houden we bij.

U kunt altijd bij ons opvragen welke gegevens we bewaren, gegevens laten wijzigen of verwijderen via krista@umetik.nl.

Als wij stoppen met UMETIK Glas&Wamsteker worden alle persoonsgegevens verwijderd, tenzij die gegevens verplicht moeten worden bewaard. Wij moet bijvoorbeeld onze administratie voor de belastingdienst 10 jaar bewaren.

Gegevens gebruiken
Wij maken gebruik van uw gegevens om onze diensten te kunnen verrichten en te verbeteren, vragen te beantwoorden of contact te onderhouden per telefoon en e-mail, offertes en facturen te sturen.

Uw persoonlijke gegevens, andere informatie en beeld- en geluidsmateriaal worden niet verkocht, verhandeld, openbaar gemaakt of gedeeld met derden. En worden niet gebruikt voor enige vorm van reclame of acquisitie.

Als de wet ons daartoe verplicht zullen we uw gegevens moeten delen.

Persoonsgegevens
We maken gebruik van een Excelbestand, adresboek en onze e-mailprogramma’s in onze met wachtwoord beveiligde computers om persoonsgegevens te bewaren zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. En dit komt op een met wachtwoord beveiligde back-up. Onze hostingpartijen YourHosting en Gmail, ontvangen op hun mailserver dus ook uw gegevens die via de e-mail verlopen. Zij hebben hun eigen privacyverklaring opgesteld.

Beeld- en geluidsmateriaal
Als wij beeld- en geluidsmateriaal maken of ontvangen van een klant dan verzamelen wij dit op een met wachtwoord beveiligde computer. En dit komt op een met wachtwoord beveiligde back-up. Het opslagkaartje van de camera of smartphone wordt gewist. Als er beeld- of geluidsmateriaal opgestuurd moet worden, naar ons of naar de klant, dan doen wij dit via e-mail. Bij grote bestanden maken we gebruik van een met wachtwoord beveiligde losse harde schijf en van WeTransfer, Google Drive en iCloud. Zij hebben hun eigen privacyverklaring opgesteld.

Als er foto’s of bewegend beeld gemaakt wordt met personen erop, wordt er altijd schriftelijk toestemming gevraagd om de foto te mogen gebruiken voor openbare vertoning bij een specifiek project, op onze eigen social media kanalen (Facebook en LinkedIn) en website. Tevens voor op de social media kanalen en website van de klant waar het materiaal voor is gemaakt. De social media kanalen hebben hun eigen privacyverklaring opgesteld.

Andere informatie, teksten en dragers
Wij werken met digitaal en tastbaar materiaal. Alle andere digitale informatie die aan ons wordt overgedragen door klanten, worden als nodig bewaard op onze computers, beveiligd met een wachtwoord en op onze backup, ook beveiligd met een wachtwoord.

Alles wat toch geprint of anders tastbaar is, zoals bijvoorbeeld een cd of dvd, wordt als nodig bewaard op onze hoofdlocatie in archiefmappen of -dozen en bewaard in daarvoor bedoelde archieflades en -kasten met slot.

Beeld en geluid archieven die voor projecten moeten worden bewaard op ons bezoekadres of op onze hoofdlocatie, worden opgeslagen in daarvoor bedoelde archiefkasten met slot of een apart afgesloten opslagruimte inpandig. Dit materiaal wordt door ons bewaard totdat de opdracht is afgelopen, tenzij op verzoek van de klant langer en op hun verzoek zal het dan ook worden verwijderd.

Website umetik.nl
Onze website maakt gebruik van cookies, daarvoor wordt toestemming gevraagd aan elke websitebezoeker. En Google Analytics. Ook hiervoor willen wij wijzen op Google zijn eigen privacyverklaring.

Uw rechten
U heeft altijd recht tot inzage van uw persoonsgegevens; recht op gegevens wijzigen; recht op het indienen van een klacht; recht op dat wij uw gegevens overdragen aan een andere partij als u dat wilt; recht op het stoppen van het gebruik van uw gegevens.

Hiervoor kunt u altijd contact opnemen via krista@umetik.nl
Voor een klacht kunt u ook terecht bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaringen van derden waarmee wij werken
Google Drive, Google Analytics & Gmail: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Apple, iCloud: https://www.apple.com/nl/privacy/
YourHosting (e-mail): https://www.yourhosting.nl/over-ons/privacy-policy.html
WeTransfer: https://wetransfer.com/legal/privacy
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Vragen kunt u altijd stellen via krista@umetik.nl

Met vriendelijke groet,
UMETIK glas&wamsteker